Árverési feltételek

 

1. A Biksady Galéria Kereskedelmi Kft. az árverést – az árvereztetők megbízásából mint kereskedelmi képviselő – szervezi, rendezi és vezeti. Az árvereztetők által átadott tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltásra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tárgy katalógusszámát valamint kikiáltási árát élő szóval kihirdeti, amire a venni szándékozók tárcsa feltartásával teszik meg ajánlatukat. Árverezni kizárólag az aukció megkezdése előtt, név és lakcím szerint regisztrálva, licitáló tárcsával lehet. A vevők a tárcsa átvételével, mint ráutaló magatartással kifejezik, hogy az árverési feltételeket magukra nézve kötelezően fogadják el.

2. A tárgy tulajdonjogát az árvereztetőtől leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legnagyobb árajánlatot teszi, kivéve, ha a katalógusban jelzett VÉDETT tárgy esetében az 2001. évi LXIV. tv–ben biztosított elővásárlási jogát a magyar állam érvényesíti.

3. A Galéria mint kereskedelmi képviselő az árvereztető – megbízó – nevében és képviseletében, annak teljes körű meghatalmazása alapján jár el, e meghatalmazás alapján jogosult az aukció során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adás-vételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére. A Galéria fenntartja a jogot, hogy a katalógusban szereplő egyes tételek árverezését mellőzze.

      Licitlépcsők                          Emelkedés
     20 eFt alatt                             1 eFt
     20 eFt és 50 eFt között           2 eFt
     50 eFt és 100 eFt között         5 eFt
     100 eFt és 200 eFt között       10 eFt
     200 eFt és 500 eFt között       20 eFt
     500 eFt és 1 000 eFt között     50 eFt
     1 000 eFt és 2 000 eFt között  100 eFt stb.

4. A vevő a leütési ár 20%-át foglalóként az árverésen készpénzben azonnal tartozik kifizetni. Amennyiben a teljes vételár egy összegben az árverésen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen átvehető. A kereskedelmi képviselő biztosítja annak lehetőségét, hogy az árverési vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától számított 14 napon belül egyenlítse ki. A vételárba a foglaló összege – határidőben történő teljesítés esetén – beleszámít. Amennyiben az árverési vevő a megadott határidőig az árvereztetőnél a teljes vételárat nem rendezi, úgy ez esetben a kereskedelmi képviselő az árverési vevő ajánlatát érvénytelennek tekinti. Ebben az esetben a vevő által adott foglaló részére nem jár vissza.

5. A vevő a kereskedelmi képviselő részére közvetítői díjat tartozik fizetni, a leütési ár 21%-át.

6. A vevő a vételár k iegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén a kereskedelmi képviselő nem felel a tárgy sérüléséért, és az árverést követő 15. naptól a vételárra számított havi 5% tárolási díjat számol fel. Amennyiben az árverési vevő az árverést követően felszólítás ellenére a megbízás tárgyát nem szállítja el, úgy ez esetben 6 hónap elteltével a kereskedelmi képviselő a tárgyat szabadon értékesíti – a költségei levonását követően – a fennmaradt összeget pedig a vevő javára letétként őrzi.

7. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket szerfelett magas vételár kínálatára rávegyen és így megkárosítson.

8. Az árverés előtti kiállításon és az árverésen minden tárgy megtekinthető.

9. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell – az árverést megelőzően – meggyőződniük az árverési tételek állapotáról és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásának. A leütés után kifogásnak, vagy felszólalmlásnak nincs helye kivéve, ha a tárgy hamis – bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő írásban, a tárgy származásával, vagy eredetiségével kapcsolatban felmerülő első kételytől számított 3 hónapon belül, de legkésőbb az árverés napjától számított 5 éven belül felszólamlással élhet. A Galéria vállalja, hogy az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 5 éven belül a felszólamlótól az értékesített tárgyat a leütési ár, valamint az árverési közvetítői díj összegének ellenében visszaveszi, amennyiben arról független igazságügyi szakértő megállapítja, hogy nem eredeti.

10. A tárgyak szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, melyben az árverés idején vannak.

11. Az eladásra kerülő tárgyak kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg. Az árverező által tett ajánlatért, a lefizetett árverési árért a kereskedelmi képviselő felelősséget nem vállal, és nem kötelezhető, hogy nevezett tételt ugyanezen az áron egy későbbi időpontban újra árverésre ajánlja vagy forgalomba hozza.

12. Amennyiben az árverési vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján helyette a Galéria - a megbízásnak megfelelően - teszi meg a vételi ajánlatokat. Kérjük, hogy a vételi megbízásaikat az árverést megelőzően 24 órával eljuttatni, vagy a 0036-(1)-780-93-07 fax számra elküldeni szíveskedjenek. A vételi megbízás elfogadásához 20% előleg befizetése szükséges, amely sikertelen licitálás esetén visszajár. Ha vételi megbízás sikeres az előleg teljes összegét foglalónak kell tekinteni, egyebekben pedig a személyesen jelenlévő vevőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha ugyanarra a tételre harmadik személy magasabb összegű megbízást ad, vagy az árverési vevők magasabb vételi ajánlatot tesznek, a távollévő árverési vevő az árverés után az előleget minden levonás nélkül visszakapja. Lehetőség van telefonon keresztüli árverezésre is. Ebben az esetben bankgarancia szükséges. Azonos összegű vételi megbízás esetén a korábban érkező vételi megbízást részesítjük előnyben. Amennyiben vételi megbízással árvereznek, banki átutalással fizetnek, kérjük a vételár összegét

Név: Biksady Galéria Kereskedelmi Kft.
Székhely: HU 1055 Budapest, Falk Miksa utca 24-26.
Bank név: CIB Bank Zrt.
Székhely: HU 1027 Budapest, Medve utca 4-14.
Bankszámlaszám HUF: HU 86 1070 0079 4478 2401 5110 0005
Bankszámlaszám EUR: HU 23 1070 0079 4478 2401 5010 0002
SWIFT: CIBHHUHB
átutalni szíveskedjenek.
A szállítás költségei a vevőt terhelik.

13. Az árverési katalógusban „VÉDETT” jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról kivinni nem lehet. A „VÉDETT” jelzésű tárgyak mindenkori tulajdonosait a múzeumok nyilvántartásba veszik, a tulajdonosváltozás kötelezően bejelentendő.

14. A kulturális javak külföldre viteléről az 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik. A kulturális javak véglegesen csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével vihetők ki az országból. Az engedély nélkül, valamint a végleges kiviteli engedéllyel kivihető kulturális javak külföldre vitelével (engedélyeztetés, csomagolás, vámkezelés, szállítás) a Biksady Galériával együttműködő szakértő cég foglalkozik.

15. A vételár kiegyenlítése történhet hitelkártyával is. Ez esetben 3% hitelkártya-jutalék külön felszámolásra kerül.

16. Az árverés végén az el nem kelt tárgyak újraárverezését lehet kérni a kereskedelmi képviselőtől. A katalógusban jelzett euróárak kizárólag információs céllal szerepelnek. Az elszámolás alapja minden esetben a vételár kiegyenlítése napján érvényes valuta árfolyam.

Budapest, 2016

               convoyberlin.biksady.com        elvonal.biksady.com        hindley.biksady.com        hencze.biksady.com
© Biksady Galéria Kft. 2010-2017